lvm2member是LVM(Logical Volume Manager)文件系统的一种格式。LVM允许分区具有弹性,即可以随时随地的扩大和缩小分区大小,前提是该分区是LVM格式的。LVM需要使用的软件包为lvm2。在LVM的架构中,PV(Physical Volume,即物理卷)指的是硬盘分区后(还未格式化为文件系统)的状态,通过使用pvcreate命令可以将分区创建为PV,要求分区的system ID为8e,即lvm2member格式的标识符。

问题排查

检查是该模块是否被做成了pv

# pvs
 PV       VG    Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/nvme0n1p3 ubuntu-vg lvm2 a-- <928.46g  0 

如果你要挂载的模块在已经加入vg,就需要先创建lv,将lv格式化,最后在挂载。

挂载步骤

创建lv

lvcreate -n lv-data -l 100%FREE ubuntu-vg

格式化lv

mkfs.ext4 /dev/ubuntu-vg/lv-data

自动挂载

查看UUID

# blkid
/dev/mapper/ubuntu--vg-lv--data: UUID="xxxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"

vim /etc/fstab

UUID=xxxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx    /data  ext4 defaults 0 0

完成挂载

# mount -a

查看挂载情况

# df -h
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs               6.3G 1.8M 6.2G  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  98G  14G  79G 16% /
/dev/mapper/ubuntu--vg-lv--data  815G 308K 773G  1% /data